Prewencja

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

 

kpt. mgr Michał Bogacz - Starszy Specjalista

tel. /12/ 3853167, fax. /12/ 3853178; e-mail: m.bogacz@straz-proszowice.pl

 


Do podstawowych zadań należy w szczególności:

 • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • Opracowanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • Opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • Analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 • Opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych wynikających z przepisów szczególnych,
 • Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • Przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • Przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 • Wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zwartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • Opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej,
 • Realizowanie zadań związanych z organizacją oraz uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego i alarmowania z Komendą Powiatową,
 • Załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • Nadzór i współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie gmin oraz powiatu.