Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

 

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

 

st. kpt. mgr inż. Krzysztof Jaskulski - Kierownik Sekcji

tel. /12/ 3853166, fax. /12/ 3853178; e-mail: k.jaskulski@straz-proszowice.pl

W skład sekcji wchodzi Sekretariat Komendanta Powiatowego, który prowadzi:

mgr inż. Ewa Żywot  - Starszy Technik

tel. /12/ 3853160, fax. /12/ 3853178; e-mail: e.zywot@straz-proszowice.plDo podstawowych zadań sekcji należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;
  4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
  5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  6. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
  7. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej;
  8. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej;
  9. prowadzenie kancelarii ogólnej (dziennika podawczego) i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
  10. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
  11. prowadzenie kasy Komendy Powiatowej dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 2. w zakresie spraw kontroli:
  1. planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Komendzie Powiatowej przy pomocy wyznaczonych kontrolerów z innych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
  2. bieżąca analiza i gromadzenie materiałów z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 3. w zakresie spraw archiwizacji:
  1. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych przez komórki organizacyjne i pracowników Komendy Powiatowej;
  2. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz ustalanie możliwości brakowania akt niepodlegających archiwizacji;
  3. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania archiwum;
 4. w zakresie spraw kadrowych:
  1. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;
  2. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
  3. prowadzenie spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków Komendy Powiatowej;
  4. prowadzenie spraw związanych z okresową opinią służbową strażaków i okresową oceną pracowników Komendy Powiatowej;
  5. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
  6. przygotowywanie zakresów czynności dla Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej, w tym dowódców JRG;
  7. prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez strażaków i członków korpusu służby cywilnej zgody na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych;
  8. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
  9. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno – Rentowym MSW i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno – rentowe;
  10. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
  11. prowadzenie spraw dotyczących badań kierowców oraz zezwoleń do prowadzenia pojazdów służbowych, w tym pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami;
  12. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
  13. prowadzenie spraw w zakresie przyznawania zapomóg strażakom Komendy Powiatowej;
  14. organizowanie procesu naboru do służby i pracy w Komendzie Powiatowej;
  15. planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu służby i pracy strażaków oraz pracowników systemu dziennego Komendy Powiatowej;
  16. sprawowanie wiodącego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie planowania, rozliczania oraz ewidencjonowania czasu służby strażaków i czasu pracy pracowników Komendy Powiatowej;