Rozliczanie Dotacji OSP w 2020 r.

W związku z potrzebą terminowego wydatkowania dotacji KSRG w zakresie realizacji zadania publicznego pt. “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”, oraz dotacji MSWiA w zakresie realizacji zadania publicznego pt. “Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach uprzejmie informuje, że termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 31 października 2020 r. (większość jednostek OSP z terenu powiatu poza zakupami samochodów – dokładna data znajduje się na umowie). Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru  w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Do rozliczenia dotacji KSRG prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury, ( kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu) , ( przykładowy opis wzór do pobrania),
– kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem, (książka do wglądu),
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Ponadto do rozliczenia prac remontowych należy dodatkowo dostarczyć:

 – Zdjęcia obiektu przed i po remoncie (wydrukowane, uwidaczniające wykonane prace remontowe – 2-3 zdjęcia widok z drzwi wejściowych na cale pomieszczenie),

 – kserokopie aktu własności lub umowę użytkowania obiektu przez jednostkę OSP oraz zgodę właściciela na wykonanie prac remontowych,

–  kopia kosztorysu prac remontowo budowlanych.

 

Do rozliczenia dotacji MSWiA prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury,
– ksero książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Ponadto do rozliczenia prac remontowych należy dodatkowo dostarczyć:

 – Zdjęcia obiektu przed i po remoncie (wydrukowane, uwidaczniające wykonane prace remontowe – 2-3 zdjęcia widok z drzwi wejściowych na cale pomieszczenie),

 – kserokopie aktu własności lub umowę użytkowania obiektu przez jednostkę OSP oraz zgodę właściciela na wykonanie prac remontowych,

– kopia kosztorysu prac remontowo budowlanych.

 

 

W przypadku wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych należy umieścić informację o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Dotacje OSP

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content