Fundacja “Solidarni”

Fundacja “Solidarni”

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej  oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni”

ma na celu prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin, a w szczególności niesienie pomocy materialnej i finansowej:

– poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,

– poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,

– wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

– osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie.

 

FUNDACJA “SOLIDARNI”

Skip to content