Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

st. kpt. mgr inż. Krzysztof Jaskulski – Kierownik Sekcji

tel. /12/ 3853166 | fax. /12/ 3853178

e-mail: k.jaskulski@straz-proszowice.pl

W skład sekcji wchodzi Sekretariat Komendanta Powiatowego, który prowadzi:

mgr inż. Ewa Żywot  – Starszy Technik

tel. /12/ 3853160 | fax. /12/ 3853178

e-mail: e.zywot@straz-proszowice.plDo podstawowych zadań sekcji należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
  • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
  • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;
  • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
  • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
  • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej;
  • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej;
  • prowadzenie kancelarii ogólnej (dziennika podawczego) i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
  • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
  • prowadzenie kasy Komendy Powiatowej dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 2. w zakresie spraw kontroli:
  • planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Komendzie Powiatowej przy pomocy wyznaczonych kontrolerów z innych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
  • bieżąca analiza i gromadzenie materiałów z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 3. w zakresie spraw archiwizacji:
  • bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych przez komórki organizacyjne i pracowników Komendy Powiatowej;
  • prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz ustalanie możliwości brakowania akt niepodlegających archiwizacji;
  • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania archiwum;
 4. w zakresie spraw kadrowych:
  • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;
  • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Powiatowego;
  • prowadzenie spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków Komendy Powiatowej;
  • prowadzenie spraw związanych z okresową opinią służbową strażaków i okresową oceną pracowników Komendy Powiatowej;
  • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
  • przygotowywanie zakresów czynności dla Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej, w tym dowódców JRG;
  • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez strażaków i członków korpusu służby cywilnej zgody na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych;
  • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
  • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno – Rentowym MSW i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno – rentowe;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników Komendy Powiatowej;
  • prowadzenie spraw dotyczących badań kierowców oraz zezwoleń do prowadzenia pojazdów służbowych, w tym pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami;
  • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
  • prowadzenie spraw w zakresie przyznawania zapomóg strażakom Komendy Powiatowej;
  • organizowanie procesu naboru do służby i pracy w Komendzie Powiatowej;
  • planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu służby i pracy strażaków oraz pracowników systemu dziennego Komendy Powiatowej;
  • sprawowanie wiodącego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie planowania, rozliczania oraz ewidencjonowania czasu służby strażaków i czasu pracy pracowników Komendy Powiatowej;

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content