Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Janusz Chawiński

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

bryg. mgr inż. poż. Bogdan Skowron

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

 Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach

 przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00.
Wizyty proszę uzgadniać telefonicznie +48 123853160.


 

 Zakres nadzorowania komórek przez komendantów

 

Komendant powiatowy: 

Komendant Powiatowy kieruje pracą Komendy Powiatowej przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego. Komendant Powiatowy nadzoruje bezpośrednio Sekcję ds. Organizacyjno – Kadrowych, Samodzielne Stanowisko ds. Finansowych, Samodzielne Stanowisko ds. Kontrolno – Rozpoznawczych, nieetatowe Samodzielne Stanowisko Pracy ds.  BHP, nieetatowe Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Obronnych, nieetatowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nieetatowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy Ze Środkami Masowego Przekazu.

Zastępca komendanta powiatowego: 

Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje bezpośrednio Wydział ds. Operacyjno – Szkoleniowych, Sekcję ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych oraz Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content