Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

mgr Katarzyna Chodorowicz – Główny Księgowy

tel. /12/ 3853165 | fax. /12/ 3853178

e-mail: k.chodorowicz@straz-proszowice.pl

___________________________________________________________________________

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych – głównego księgowego  należy w szczególności:
1)    sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
2)    przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
3)    planowanie budżetu Komendy Powiatowej,  a w szczególności:

  • opracowanie materiałów do projektu budżetu,
  • opracowanie budżetu Komendy Powiatowej;

4)    prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;
5)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności,
  • rachubie płac;

6)    analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
7)    prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
8)    nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content