Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

ogn. Renata Janczur – Starszy technik

tel. /12/ 3853164 | fax. /12/ 3853178;

e-mail: r.janczur@straz-proszowice.pl

ogn. Grzegorz Mazurek – Starszy technik

e-mail: g.mazurek@straz-proszowice.pl

 

Do zadań sekcji ds. kwatermistrzowsko – technicznych należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego i zabezpieczenia użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników  i emerytów Komendy Powiatowej;
 4. prowadzenie Zakładowego Funduszu Pomocy Socjalnej dla pracowników i emerytów cywilnych Komendy Powiatowej,
 5. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 6. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 7. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej;
 8. gospodarka środkami trwałymi, prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 9. przygotowanie wniosków i dokumentów dla komisji ds. likwidacji i kasacji zbędnych rzeczowych składników majątku;
 10. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 11. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego;
 12. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 13. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego, sprzętu ochrony osobistej i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 14. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 15. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 16. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 17. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 18. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;

 

Skip to content