NARADA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PROSZOWICACH W ROKU 2017

W dniu 16 lutego 2018 odbyła się roczna narada podsumowująca  działalność  Komendy  Powiatowej PSP w_Proszowicach w roku 2017.

Narada przebiegała dwuetapowo. Najpierw z udziałem Posła na Sejm prof._Włodzimierza Bernackiego i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka, w obecności całego stanu osobowego załogi omówiono wewnętrzne sprawy kadrowe oraz działalność poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy odpowiedzialnych za realizację spraw finansowych, kwatermistrzowskich, kontrolno-rozpoznawczych i operacyjnych, w_tym działalność Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej.
Następnie goście udali się do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, gdzie przy udziale przedstawicieli lokalnych władz administracji samorządowej, prezesów i naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracowników nadzorujących sprawy ochrony przeciwpożarowej w miastach i_gminach powiatu proszowickiego, zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań realizowanych przez tut. Komendę w minionym roku oraz przedstawione były plany na rok bieżący, ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej, koniecznej do prawidłowego i_efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, tematyki związanej z_rozliczaniem dotacji dla jednostek OSP, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.