O Komendzie

JRG

Powiat proszowicki chroniony jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w skład, której wchodzi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Na terenie powiatu działają 65 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z czego 10 włączonych zostało do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Rejon działania Komendy Powiatowej w Proszowicach obejmuje swoim zasięgiem sześć jednostek administracyjnych, to jest gminy miejsko-wiejskie Proszowice, Nowe Brzesko i Koszyce oraz  trzy gminy wiejskie: Koniusza, Pałecznica i Radziemice. Powierzchnia powiatu wynosi 414,6 km2. Użytki rolne stanowią około 83% powierzchni powiatu, lesistość kształtuje się na poziomie około 2%. W powiecie mieszka ok. 45 tys. ludzi, z czego ok. 6 tys. mieszka w mieście powiatowym Proszowice. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 108 osoby na km2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach zatrudnia łącznie 51 osób, w tym:

– 37 funkcjonariuszy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

– 12 funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej

– 2 osoby cywilne w Komendzie Powiatowej

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content