Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. (12) 385 31 60.

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, ul. 3 Maja 140, 32-100 Proszowice
– osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego przy ul. 3 Maja 140 w godz. 8.30-15.30
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl
 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kppspproszowice@straz.krakow.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (12) 385 31 78
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekretariatem Komendanta Powiatowego pod nr. tel. (12) 385 31 60.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawy prawne wnoszenia skarg i wniosków

Petycje

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

W latach 2016-2019 do Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach nie składano petycji

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content