Szkolenie podstawowe jednoetapowe

Szkolenie podstawowe ratowników OSP według programu z 2015 r.

Liczba godzin lekcyjnych: 126h

Spotkanie organizacyjne w dniu 13.01.2020 r w KP PSP Proszowice godzina 16:00

Link do platformy szkoleniowej

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60 lat.
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków).
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania – wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”).
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum.
  • email konieczny do przesłania danych z logowaniem na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice.

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

  • zajęcia teoretyczne – prowadzone na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice
  • zajęcia praktyczne – ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych (minimum 1 na 2 ratowników).
  • egzamin część teoretyczna – ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • egzamin część praktyczna – ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne,dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

Prosimy o przemyślane zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane do 10.01.2020 r lub do wyczerpania miejsc.

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content